Componenta Limba și literatura română din cadrul programelelor de studii de licență cu dublă specializare pe care Facultatea de Litere din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați le pune la dispoziția studenților oferă acestora posibilitatea de a-și fundamenta și dezvolta competenţele specifice disciplinelor obligatorii și opționale, incluse în planurile de învățământ: Lingvistică generală, Teoria literaturii, Literatură comparată, Limba română contemporană (Fonetică și fonologie, Lexicologie, Morfologie, Sintaxă), Literatura română (literatura română veche, premodernă și modernă, literatura Marilor Clasici, literatura română interbelică (poezia, proza, dramaturgia, critica literară), literatura română postbelică), Istoria limbii române, Etnologie și folclor, Analiza discursului literar și nonliterar românesc.

La acestea, se adaugă cursurile opționale propuse studenților în ultimii doi ani de studiu pe cele două componente: limba română (Interferențe lingvistice în diacronia limbii române, Tradiție și inovație în morfologia limbii române actuale, Elemente de stilistică a limbii române, Dificultăți ale analizei lexico-gramaticale, Dinamica limbii române. Aspecte sintactice, Variante funcționale ale limbii române) și literatura română (Avangarda literaturii române. Genuri și specii, Poetici românești interbelice, Scriitorii necanonici interbelici, Dramaturgia românească interbelică, Dramaturgia românească postbelică, Poetici românești la sfârșit de secol XX).

O parte importantă a acestui program de studii de licență o reprezintă Practica de specialitate structurată în așa fel incât să îi inițieze pe studenți în activitatea de cercetare științifică și să le ofere acestora o imagine de ansamblu cu privire la perspectivele de integrare pe piață muncii pe care le au la absolvire (învățământ (pre)universitar, edituri, biblioteci, agenții de presă, PR, multinaționale  etc.)

Studenții interesati de o carieră în învățământ își pot fundamenta și dezvolta competențele psiho-pedagogice pe parcursul celor 3 ani de studiu, urmând disciplinele specifice organizate de Departamentul de pregătire a personalului didactic: Psihologie, Pedagogie, Didactica limbii române și Practica pedagogică.

Misiunea componentei Limba şi literatura română se relevă prin cursurile și seminarele oferite, care respectă standardele Tratatului de la Bologna, ceea ce face posibilă integrarea învățământului superior din Galați în formele și structurile academice europene. În plus, planul de învăţământ și sistemul internațional de credite transferabile permit mobilitatea și integrarea studenților în învățământul superior european.

Prin conținutul său, componenta Limba și literatura română, din cadrul programului de studii de licență cu dublă specializare oferă absolvenților noștri noțiunile necesare pentru a urma cursurile programului de studii de masterat Identitate, interculturalitate, multiculturalism în literatura română și europeană, dar și ale programului de studii doctorale.

Componenta Limba și literatura engleză  din cadrul programul de studii de licență cu dublă specializare oferă studenților posibilitatea de a-și fundamenta și dezvolta competenţele specifice disciplinelor obligatorii și opționale incluse în planurile de învățământ: Limba engleză (Fonetică și fonologie; Morfologie; Sintaxă; Lexicologie; Semantică și stilistică; Pragmatică și socio-lingvistică), Cultură și civilizație în spațiul anglofon; Literatură engleză (literatura veche, medievală, victoriană, modernă și postmodernă), Teorie și critică literară; Literatură irlandeză, Literatură americană; Curs practic de limba și literatura engleză. Curs optional de limbă și lietratură engleză.

O parte importantă a acestui program de studii de licență o reprezintă Practica de specialitate structurată în așa fel incât să îi inițieze pe studenți in activitatea de cercetare științifică și să le ofere acestora o imagine de ansamblu cu privire la perspectivele de integrare pe piață muncii pe care le au la absolvire (învățământ, traducere, edituri, multinaționale, etc.)

Studenții interesati de o carieră în învățământ își pot fundamenta și dezvolta competențele psiho-pedagogice pe parcursul celor 3 ani de studiu urmând disciplinele specifice organizate de Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic: Psihologie, Pedagogie, Didactica limbii engleze și Practica pedagogică.

Prin conținutul său, componenta Limba și literatura engleză  din cadrul programului de studii de licență cu dublă specializare oferă absolvenților notiunile necesare pentru a urma cursurile unuia din cele două programe de studii de masterat în limba engleză: Traducere și interpretariat și Literatură, film și reprezentări culturale și ale programului de studii doctorale.