Domeniul Științe ale comunicării

Jurnalism

Programul de studii de licenţă cu specializarea Jurnalism porneşte de la o abordare interdisciplinară și are ca obiectiv central formarea unui specialist competent şi performant cu încadrarea corespunzătoare în ariile: audio-vizual, presă scrisă, PR, consiliere editorială, publicitate, social-media. Cu discipline și conținut care urmăresc satisfacerea cerinţelor pieţii muncii, aflată într-o continuă dinamică, programul este conceput în strânsă relaţie cu cel de studii de masterat Comunicare, mass-media și PR, structurat, la rândul lui, în relaţie cu planurile de cercetare ale Centrului Comunicare interculturală şi literatură, coordonat de cadrele didactice ale Departamentului de literatură, lingvistică şi jurnalism.

Acest program de studii universitare de licenţă permite însuşirea conţinuturilor teoretico-metodologice precum şi practic-aplicative privind conceptul şi practica jurnalistică a comunicării.

Obiectivele specifice ale programului de studiu sunt: cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a studiilor aplicate procesului de comunicare în contextul teoriilor și politicilor culturale vizând integrarea europeană; însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice abordării de specialitate şi inter-/pluridisciplinare a problematicii, a formelor, a strategiilor şi a tehnicilor de comunicare jurnalistică; stimularea interesului pentru relaţionarea practicilor jurnalistice tradiţionale cu cele de tip new media; familiarizarea cu elementele definitorii pentru practicile jurnalistice din spaţiul românesc şi european actual; corelarea curriculei de specialitate cu deprinderile practic-aplicative compatibile cu cerinţele pieţei muncii româneşti şi europene actuale.