Programul de studii universitare de masterat Literatura, film si reprezentari culturale, cu predare în limba engleză, este organizat de către Departamentul de engleză a Facultații de Litere din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați în domeniul de studii Filologie și se adresează absolvenților cu diplomă de licenţă în ramura fundamentală de știință Filologie. Acest program a fost acreditat în anul 2011 și reorganizat (conform Standardelor specifice ARACIS din 2016) drept masterat de cercetare stiintifica, vizând pregătirea de filologi, teoreticieni ai literaturii si culturii, istorici literari si de film, a caror cariera se orientează către activitatea de cercetare sau înspre cariera didactica.

Programul are o durată de 2 ani și este organizat exclusiv la forma de învățământ cu frecvență, incluzând discipline fundamentale (Text literar şi discurs cultural; Text filmic şi discurs cultural; Cultura contemporană. Reprezentări literare şi filmice), de specialitate (Convenţii literare şi arhitecturi filmice; Politic, etic şi estetic în literatură şi film; Mit, literatură şi rescrieri filmice; Postcolonialism. Discurs literar şi text filmic; Reprezentări ale feminităţii în literatură şi film; Teatrul shakespearian în adaptări cinematografice; SF-ul – gen literar şi cinematografic; Goticul. De la roman la film; Spaţii culturale britanice în reprezentări filmice; Forme artistice. Prelucrări literare şi filmice) precum și discipline complementare (Frontiere culturale şi reprezentări ale alterităţii; Traducerea ca mediere culturală sau Etică şi integritate academică). Acestea sunt completate de componenta practică reprezentată prin Practica de specialitate (care se desfășoară în cadrul Centrului de cercetare al Departamentului de engleză, Cercetarea de interfață a textului original si tradus. Dimensiuni cognitive si comunicaționale ale mesajului) și Practica pentru elaborarea lucrării de disertație.

Fiind orientat preponderent spre formarea de competențe de cercetare științifică (prin aprofundarea cunoştinţelor teoretice și terminologiei specifice ariei literaturii/filmului/studiilor culturale; utilizarea cunoștințelor de specialitate pentru explicarea și interpretarea diverselor forme artistice ca reprezentări culturale și modele de mediere estetică, în contexte mai largi asociate domeniului filologie; rafinarea deprinderilor de analiză şi evaluare a textelor literare şi filmice la nivelul conceptualizării, metodei de cercetare, prezentării; și, mai ales, eficientizarea strategiilor de documentare şi cercetare în domeniile specializate în scopul elaborării de proiecte profesionale și de cercetare, utilizând inovativ un spectru larg de metode cantitative și calitative), învățarea realizată în cadrul acestui program poate fi echivalată cu primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de doctorat pe care absolvenții săi le pot urma fie în cadrul Scolii Doctorale de  Științe socio-umane a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, fie în cadrul altor școli doctorale de profil din țară și din străinătate.

Distingându-se prin tematica interdisciplinară, abordarea comparativă a fenomenelor studiate şi axarea pe o problematică de extremă actualitate, programul de studii de master Literatură, film și reprezentări culturale formează specialiști de formaţie umanistă cu variate posibilități de inserție pe piața muncii (la nivel local, național,  sau european). Astfel, pe langă opțiunea de continuare a studiilor prin inscrierea la doctorat, condiție pentru abordarea unei cariere universitare sau de cercetător în cadrul instituțiilor din domenii umaniste, absolvenții se pot angaja în învățământul gimnazial și liceal ca profesori de limba și literatura engleză. În plus, competențele certificate de acest program deschid oportunități de încadrare în muncă în diverse medii culturale, socio-economice și mass-media (teatre, muzee, biblioteci, centre culturale, institute de cercetare, instituții publice, redacții ale unor publicații/reviste de cultură, edituri, posturi de radio și televiziune, canale de streaming ș.a.m.d.) ca specialiști în critică literară, de teatru şi film, bibliotecari cu studii superioare, redactori culturali, consultanți/consilieri pe probleme de mediere culturală, comentatori/publiciști/editorialiști, corespondenți speciali, lectori presă/editură, corectori, traducători literari și specialiști în subtitrare de film, printre altele.