Domeniul Filologie

Programul de studii universitare de masterat  Traducere şi interpretariat, cu predare în limba engleză, este organizat de către Departamentul de engleză al Facultații de Litere din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați în domeniul de studii Filologie și se adresează absolvenților cu diplomă de licenţă în ramura fundamentală de știință Filologie. Acest program, acreditat ca masterat profesional, vizează pregătirea de filologi, asistenți de cercetare în filologie, terminologi, traducători, interpreți, a caror interese sunt orientate către o activitate profesională de specialitate, către cea de cercetare sau înspre cariera didactică.

Programul are o durată de 2 ani și este organizat exclusiv la forma de învățământ cu frecvență, incluzând: discipline fundamentale (Teorii și tehnici de traducere; Traducere şi cultură contemporană; Traducere și mediere socială), de specialitate (Traducere şi interpretare de text; Terminologie; Interpretare consecutivă și simultană; Traducerea discursului ştiinţific/ tehnic; Traducerea discursului economic/ medical; Traducere şi elemente de stil; Teoria și practica subtitrării de film; Traducerea discursului dramatic; Tehnologia informaţiei şi a comunicării) precum și discipline complementare (Etică şi integritate academică; Traducere asistată de calculator sau Didactica traducerii). Acestea sunt completate de componenta practică reprezentată prin Practica de specialitate (care se desfășoară în cadrul Centrului de cercetare al Departamentului de engleză, Cercetarea de interfață a textului original și tradus. Dimensiuni cognitive și comunicaționale ale mesajului) și Practica pentru elaborarea lucrării de disertație.

Pe lângă aprofundarea cunoştinţelor dobândite în cadrul programului de licenţă, acest program de  studii asigură obţinerea unor competenţe specifice domeniului, dintre care menţionăm:

  • traducerea, cu maximum de fidelitate, a unor texte şi documente din limba străină în limba maternă şi din limba maternă în limba străină;
  • transpunerea diverselor tipuri de texte şi adaptarea acestora unor scopuri diferite decât cele iniţiale;
  • producerea de texte în limbile ţintă conform unor instrucţiuni precise;
  • utilizarea tehnologiilor de informare şi comunicare cu scopul documentării eficiente în profesia pe care o exercită;
  • utilizarea tehnologiei și produselor IT specifice activității traducătorului;
  • elaborarea fişelor de concordanţă şi echivalare terminologică şi frazeologică în vederea creării de glosare terminologice;
  • elaborarea propriilor baze de date informatizate.

Prin urmare, programul de studii de masterat Traducere şi interpretariat pregătește specialiști de formaţie umanistă cu variate posibilități de inserție pe piața muncii (la nivel local, național, sau european). Astfel, pe lângă opțiunea de continuare a studiilor prin înscrierea la doctorat, condiție pentru abordarea unei cariere universitare sau de cercetător în cadrul instituțiilor din domenii umaniste, absolvenții se pot angaja în învățământul gimnazial și liceal ca profesori de limba și literatura engleză. În plus, competențele certificate de acest program deschid oportunități de încadrare în muncă în diverse medii culturale, socio-economice și mass-media ca traducători, interpreţi, interpreți relaţii diplomatice, referenți literari, secretari literari, revizori lingviști, terminologi, translatori emisie, cercetători sau asistenți de cercetare în lingvistică, cercetători sau asistenți de cercetare în filologie, printre altele.